This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
This project has been funded with the support of the Erasmus+ Programme

Aktuality

Back

Newsletter č. 3

7.8.2018

Dobrý deň,

 

dostáva sa k Vám už tretí newsletter venovaný nadnárodnému projektu I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education), ktorý začalo odborné nakladateľstvo RAABE realizovať v októbri 2016 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a Nemecka.

Touto cestou by sme Vám radi poskytli informácie, čo všetko sa nám od začiatku projektu až doteraz podarilo uskutočniť, ako v ňom pokračujeme a tiež o tom, čo nás čaká v nasledujúcom období.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť cieľ nášho projektu, a to zlepšiť a skvalitniť výučbu prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy. Na základe výsledkov prieskumov totiž väčšina učiteľov stále pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať tieto predmety, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov a tiež kvôli špecifickosti kurikula a učebných osnov.

Sledujte nás aj naďalej!

Partneri I – S.K.Y.P.E.

 

 

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus+, Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

 

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

Nadnárodný projekt s názvom I – S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education), ktorý je zameraný na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl má za sebou už polovicu svojho trvania. Na projekte sa spolu s odborným nakladateľstvom RAABE v úlohe koordinátora zúčastňuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Nemecka. Hlavným cieľom projektu I – S.K.Y.P.E. je mať výrazný vplyv na existujúci vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, a to prostredníctvom výmeny vedomostí, skúseností a príkladov dobrej praxe medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a obchodnými spoločnosťami.

 

Čo sme už v projekte urobili?

Počas jesene a zimy roku 2017 prebehlo testovanie a následná evaluácia prvej verzie vytvorených metodických materiálov na partnerských školách (ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava; Základní škola J. Gutha-Jarkovského Praha, Stiftung Louisenlund). Zozbierané pripomienky vo forme evaluačných hárkov boli univerzitnými partnermi zapracované do finálnej verzie 1. intelektuálneho výstupu projektu (O1) – Metodickej príručky pre učiteľov.

V prvom polroku 2018, po zapracovaní všetkých pripomienok, sme v nakladateľstve RAABE usilovne pracovali na tlačenej verzii Metodickej príručky pre učiteľov, konkrétne na jej slovenskej verzii. Po hodinách prekladov, korektúr a grafických úprav sme 7. júna 2018 na medzinárodnej konferencii Učiteľ nie je Google 5 v Senci slávnostne pokrstili knižnú podobu metodických materiálov projektu I – S.K.Y.P.E.

 

 

Popri práci na metodických materiáloch sme súbežne tvorili 2. intelektuálny výstup projektu (O2) – Kreatívne workshopy pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ. Ich obsah nadväzuje na vytvorené metodické materiály a ich úlohou je učiteľom predstaviť inovatívne metódy a spôsoby výučby prírodovedných predmetov priamo v praxi. Aby sme tento cieľ splnili, počas jesene 2018 sa bude konať séria bezplatných workshopov pre učiteľov základných škôl na Slovensku, v Čechách a v Nemecku.

Prihlasovať sa na bezplatné kreatívne workshopy, ktoré sa budú konať v 9 slovenských mestách v termínoch od 17. septembra do 21. septembra 2018 sa môžete tu

 

Čo nás čaká v ďalšom období projektu?

Ešte predtým, ako budú predstavené hotové workshopy učiteľom na Slovensku, v Čechách aj v Nemecku, stretnú sa všetci projektoví partneri už na 3. nadnárodnom stretnutí (M3), ktoré sa tentoraz uskutoční v Hamburgu, v Nemecku, v dňoch 4. – 6. septembra 2018.

Postupne všetci projektoví partneri začínajú pracovať na podobe Online platformy, čo je ďalší z výstupov projektu, konkrétne 3. intelektuálny výstup (O3). Jej súčasťou budú všetky predošlé výstupy projektu v online podobe, ale zároveň bude slúžiť ako zdroj námetov, ideí, príkladov výučby prírodovedných predmetov. Učiteľom tiež poskytne priestor na výmenu a zdieľanie svojich skúseností z praxe.

Univerzitný partneri na záver projektu všetky poznatky, skúsenosti, výsledky a nové námety zhrnú do podoby Konceptu výuky prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ4. intelektuálneho výstupu (O4), ktorý by mal byť aplikovateľný vo vzdelávacích systémoch všetkých troch krajín zúčastnených na projekte.

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte I – S.K.Y.P.E. a aktuálnom dianí v ňom nájdete na:

I - S.K.Y.P.E

Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education